Bağ Projesi, iki yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğümüz, Alibeyköy semtinde Akşemsettin ve Yeşilpınar mahallesinden çeşitli ön çalışma ve kriterlerle seçilmiş 9-13 yaşları arasındaki 70 Suriyeli çocuğa uzun vadeli olarak, başta eğitim olmak üzere sosyal ve psikolojik açıdan temas eden bir proje yürütmeyi amaçlar.

Bağ Projesi aynı zamanda ayrıcalıklı bir eğitim, entegrasyon ve destek projesidir.  Proje kapsamında, her çocuğa eşlenecek bir gönüllü ile bir uzun-dönem ilişki kurulması planlanır. 4 Kasım'dan itibaren her cumartesi, 10:00 ila 15:00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu periyodik buluşmalarda çocuklara; yetenek, eğilim ve zekâ gelişimlerini destekleyecek nitelikte hazırlanmış etkinlikler ve temel eğitim müfredatı uygulanır.

Amaçlar

 • Çocuklarımızın Türkiye'deki örgün eğitime uyumlarına katkıda bulunarak eğitim alanında desteklemek
 • Rol modeller oluşturarak gerçek bir sosyalleşme ortamı sağlamak 
 • Kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir ortam oluşturmak
 • Yeteneklerinin keşfedilmesi olanak sağlamak ve geliştirilmesine destek olmak
 • Türkçe dersleriyle kazanılan dil becerileri ile yaşadıkları topluma entegrasyon sürecini hızlandırmak, bulundukları topluma aidiyet hissini beslemek
 • Çocukların mahallelerinden dışarı adım atıp eğitim ortamı görmeleri yoluyla yaşam alanlarının genişletilmesine yardımcı olmak

Ekibimiz
Proje ekibimiz, 2014 yılından bu yana mülteci çocukların şehrimize entegrasyonu ve eğitimleri üzerine gönüllü olarak çalışmış ve bu alana yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmüş olan gönüllülerden oluşur.

 

Bağ Projesi mürettabatı, kaptan, tayfa ve miçolardan oluşur.

 • Kaptanlar, toplamda altı tane olan renk sınıflarının sorumluluğu üstlenirler. Her sınıfta iki tane kaptan bulunur.
 • Tayfalar, organizasyon ekibinin geri kalanını oluşturur. Projenin genel organizasyonundan ve atölyelerden sorumlu olan bu ekip, özellikle atölye sınıflarında içerikten ve genel düzenden sorumludur.
 •  Miçolar ise, projenin sürekliliğini ve düzenini sağlayan gönüllülerden oluşur. Her miçonun dahil olduğu bir renk sınıf ve birebir ilgilendiği bir çocuk vardır. 

 

 

Düş Çadırı Projesi

Ülkemizde yaşayan mülteci çocukların bulundukları durum, çocuklar üzerinde özgüven problemine ve beraber yaşadıkları topluma karşı yabancılaşmaya sebebiyet vermektedir. Çeşitli üniversitelerle bir araya gelerek oluşturduğumuz bu projemizde, Suriyeli çocukların, şartların yarattığı bu gibi problemlerden dolayı ortaya çıkabilecek aidiyet duygusu ve eğitim eksikliğini asgari seviyeye indirmek amacıyla bu projeyi oluşturduk.
Projemizin hedef grubundaki çocuklar Alibeyköy’de bir gecekondu mahallesinde yaşayan 7-13 yaş grubu arasındaki çocuklardan oluşur.
Projemiz Kasım 2016 - Haziran 2017 yılları arasında, 22 hafta boyunca her cumartesi yaklaşık 80 çocuk ve 90 gönüllüyle gerçekleşmiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ev sahipliğinde geçen proje kapsamında başta Türkçe, temel matematik olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

İÇERİK

Yaratıcı Okuma: Bu etkinlikte çocukların içinde bulundukları ortam ve maruz kaldıkları hayat şartlarının yarattığı duygusal çöküntülerden kurtulmaları ve zayıflamaya yüz tutmuş ahlaki değerlerinin yeniden güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çocukların kendilerine ve çevrelerine güven duymalarını sağlanması, insani değerleri hatırlatan eğlenceli metinler ve tarihsel hikayelerle desteklenmiş örnekler kullanılır.

Türkçe Dersi: Öncelikle çocuklara Türkçe seviye tespit yapılır. Seviyelerine göre ayrılan sınıflarında uzmanlara danışılarak hazırlanan çalışma kağıtlarıyla Türkçe yazı yazma ve konuşma dersleri verilir. Her hafta işlenen hikayeden 10 Türkçe kelime seçilir, derste işlenir ve ödev olarak çocuklara bu kelimeler verilir.

Psiko-Drama Oyunları: Bu tür oyun ve etkinliklerle çocukların belli değerleri içselleştirmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun yanında karşılıklı güven duygusu ve yaratıcı düşünmelerini geliştirebilecekleri ortam sağlamayı amaçlanır.

Sanatsal Faaliyetler: Çocukların topluma adapte olabilmeleri için dilin kısıtlamalarından kurtulmaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Bu yolla çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek topluma kazandırılması sağlanmaya çalışılacaktır. Sanat faaliyetleri kapsamında çocuklar plastik, küçük kumaş ve işlevini kaybetmiş diğer ek materyallerle yeni kullanımlara açık nesneler üretmeye çalışılır.

Matematik - Fen: Çocuklara uygun şekilde hazırlanmış çalışma kağıtlarıyla seviyelerine uygun kolay matematik ve fen dersleri işlenir. Yaşadığımız dünyayı ve çevremizi daha iyi bir şekilde tanımak adına basit malzemeler kullanılarak deneyler ve sanatsal aktivitelerle belli fen kuralları işlenir.

Projemize destek veren İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.

 

 

PROJECT VIRTUOUS TRIANGLE

Project Virtuous Triangle, Alibeyköy semtinde Akşemsettin ve Yeşilpınar mahallesinden çeşitli ön çalışma ve kriterlerle seçilmiş 9-13 yaşları arasındaki 20 Suriyeli çocuğumuza uzun vadeli, başta eğitim olmak üzere sosyal ve psikolojik açıdan temas ederek İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde, 2017 yılının Mart ve Haziran ayları arasında 8 hafta boyunca gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında her çocuğumuza eşlenmiş olan lise öğrencisi “kalfa” ve bir üniversite öğrencisi “koç” ile bir uzun-dönem ilişki kurulması planlanmış ve bu sayede ayrıcalıklı bir eğitimin yanı sıra önlerinde çeşitli rol modellerin oluşması hedeflenmiştir. Çocuklarımız koç ve kalfalarıyla; hayata dair hedeflerine / öğrenim beceri türlerine / kişilik özelliklerine göre eşleştirilmiştir.

İÇERİK

Yabancı Dil Olarak Türkçe
Dil, entegrasyonun en önemli unsuru olmasının yanı sıra mültecilerin günlük hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirmelerini sağlayacak en önemli araçtır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimimizde mülteci çocukların küçük yaşlarında 4 temel dil becerisini (Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma) geliştirmeye yönelik interaktif çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

MEB Müfredat Çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığının Geçici Eğitim Merkezlerini Devlet Okullarına bağlama planı, çocukların Türkçe öğrenmesi ve eğitimlerinin sürekliliği açısından fayda sağlayacaktır. Fakat gerek müfredat yoğunluğu gerekse sosyal entegrasyon süreci Suriyeli çocuklar için zorlayıcı olacaktır. Ailelerin de bu sisteme yabancı olması destek noktasında eksiklik yaratacaktır. Amacımız bu eksiği kapatmaya çalışmaktır. Bu bağlamda Türkçe, Matematik dersleri işlenmiştir. Bu kısım etüt şeklinde ilerlemiş ve MEB kaynakları kullanılmıştır.

Zekâ Oyunları
Problem çözme, planlama becerisi, mantık yürütme, sıralı ve eleştirel düşünme, strateji ve konsantrasyon gelişimini amaçlayan oyunları çocuklarımıza düzenli olarak oynatmayı eğitimimizin bir parçası haline getirerek hem onların zihinsel hareketlerini geliştirmeyi hedeflenmektedir, hem de eğlenerek vakit geçirmelerini sağlanmıştır.

Yetenek, Eğilim Belirleme Ve Geliştirme Etkinlikleri

Çoklu Zekâ Kuramı
Çoklu Zekâ Kuramı; zekânın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekâlara sahip olduğunu öne sürmektedir. Bunun da bireylerin öğrenme stillerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu kuramın temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar. Ayrıca, bu kuram, öğrenci başarısının geliştirilmesi için de, yapılandırıcı bir şablon görevi teşkil etmektedir.
Çocukları daha iyi tanıma ve projeye alışmaları ile geçirilmesi planlanan ilk 2 haftanın akabinde; Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner’ın 1999 yılında ortaya atmış olduğu 8 zekâ alanı, 8 haftalık bir içerik şablonu olarak kullanılacaktır. Her bir hafta için, seçilen zekâ çeşidini kullanmayı/geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler hazırlanıp bir yandan çocukların eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu zekâ çeşitleri; Sözel/Dilsel Zekâ, Mantıksal/Matematiksel Zekâ, Görsel/Uzamsal Zekâ, Bedensel/Kinestetik Zekâ, Müziksel/Ritmik Zekâ, Sosyal/Bireyler Arası Zekâ, Kişisel/Özedönük Zekâ, Doğa/Doğacı Zeka, Atölye Çalışmaları

Projenin temel amaçlarından biri de çocukların kendilerini keşfetmelerine yardım etmek ve doğru yönlendirilmelerini sağlamaktır. Yaş grubu itibariyle henüz ilgi alanlarının/yeteneklerinin farkında olmadıkları için çeşitli atölye çalışmaları; farklı şeyler görme ve deneyimleme noktasında faydalı olacaktır. Zekâ alanları için oluşturulan şablonlar bu atölye çalışmaları ile desteklenmiştir.

Proje Koordinatörleri: İbrahim Kibar, İbrahim Çıkrıkçıoğlu

 Bedensel Zekâ haftamızdan etkinlik videomuz, Bütün Dünya Buna İnansa!

Görsel/Uzamsal Zekâ haftamızdan etkinlik videomuz, Colors will be coming down like rain from the sky…

Akşemsettİn Mahallesİ EğİTİM Kampanyası

Gerekçe

Hedef bölgesi olan Eyüp ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nden topladığımız verilere göre, 0-18 yaş grubu arasında toplamda 214 çocuk bulunmaktadır ve bunların 137’si okul ve okul öncesi yaş grubuna dahildir. 15 yaş üstü çocukların tümü herhangi bir eğitim görmemektedir. 12-18 yaş arasında çalışan 18 çocuk vardır.

Kampanyanın hedef aldığı yaş aralığı olan 7-15 yaş aralığındaki 118 çocuğun 56’sı herhangi bir eğitim görmemektedir. Aileleriyle yürütülen incelemeler sonucunda, okula gidemeyen çocukların çoğunun gerekçesi maddi imkansızlıklar olarak gözükmüştür. Çalışan çocuklarda ise bir ailede çalışan çocuğun evin ortalama geçimine sağladığı katkı oranı kayda değerdir. Dolayısıyla ailelerin çocuklarını okutmayıp çalıştırması bir seçenek değil zorunluluk haline gelmiştir.

Kampanya Hedefleri

 •  Suriye’deki iç savaş dolayısıyla sekteye uğramış mülteci çocukların eğitimlerine devam edebilmelerine yardımcı olmak,
 • Topluma aidiyetlerini ve entegrasyonlarını okul yoluyla geliştirme,
 •  Halihazırda servis masrafını karşılayan ailelere bu konuda yardımcı olarak kaçak olarak cüzi maaşlarla geçinmeye çalışan aile bireylerine ekonomik anlamda katkı sağlamak,
 •  Okula gitmedikleri sürece oluşabilecek toplumsal risklerden çocukları uzak tutabilmek,
 •  Mahalleyle sağlamış olduğumuz irtibatı ve bağı sürdürerek çocukların eğitim hayatlarına maddi ve manevi katkı sağlayabilmek,
 •  Çalışan çocukların iş yerlerindeki olumsuz şartlardan onları uzaklaştırmak.

Durum
Akşemsettin Mahallesi ve çevresindeki çocukların eğitimlerine katkı sağlayabilmek adına yürütülen araştırmalarda çocuk başına ortalama servis ücreti 65 ’dir. Geçici Eğitim Merkezlerinin masrafı ise dönemlik 100 ’dir. Kampanya sürecinde Geçici Eğitim Merkezine giden tüm çocukların ulaşım masraflarının karşılanması hedeflenmiştir. Çalışan çocukların hanelerine sağladıkları katkı ortalama 600 ’dir. Hedef yaş grubu seçilen 11-15 yaşaralığında, çalışmakta olan 11 çocuk bulunmaktadır. Çocukların tekrardan eğitim hayatına kazandırılması için hanelere sağlanan aylık burs bulunması gerekmektedir.

Kampanya Sonuçları
Okul ve Ulaşım: Gerçekleştirdiğimiz kampanya ile Geçici eğitim merkezleri ile anlaşma sağlanmış ve çocuklardan herhangi bir ücret almadan 30 çocuğun kaydı yapılmıştır. 

Hedef alanımızdaki mahallede okula giden tüm çocukların servis ücretleri karşılanmıştır. Çocukların okul takipleri mahalleye ve okullarına gerçekleştirilen ziyaretlerle sağlanmıştır.

Çalışan Çocuklar: Çalışan çocukların  ortalama ev hanesine sağladıkları gelire tekabül eden bir miktar ayni
yardım şeklinde yapılmaktadır. Kira ve erzak yardımı, çocuklarını çalıştırmayıp okula göndermeleri
koşuluyla sağlanmıştır ve takibi yapılmaktadır.

Umut Kardeşlİğİ Atölyesİ

Umut Kardeşliği Atölyesi 13-18 yaş arası Suriyeli mülteci kızları topluma kazandırma ve entegrasyonları arttırma adına yapılan projemizdir. Projede özellikle okula devam edemeyen kızlara öncelikli olarak yer verilmiştir. Eyüp Belediyesi Güzeltepe Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen projede, Türkçe, Matematik, Hama Boncuğu ve Ahşap Oymacılık dersleri yapılmıştır. Haftada 3 saat Türkçe, 3 saat Matematik, 3 saat Hama Boncuğu eğitimi ve 1,5 saat Ahşap Oymacılık dersleri, 11 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir.

Atölye'nin Hedefleri

 •        Sanat dersinde yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesine yardımcı olunması ve hobi kazandırmaya çalışılmak.
 •        Verilecek olan Türkçe dersleriyle hem kültürel olarak hem dil engelinden olayı neredeyse iç mekanlarla sınırlı kalmış hayatlarının sınırlarını genişletmeye ve topluma entegre olabilmelerine yardımcı olmak.
 •        Yaşıtlarına göre dezavantajlı durumda bulunan genç kızların motivasyonlarının ve kendine güvenlerinin artışını sağlamak.
 •        Genç kızlarla sürekli iletişim içinde olarak projenin devamlılığını sağlamak ve içinde bulundukları sosyal durumu iyileştirmek.

Proje Koordinatörleri: Ayşe Perihan Kırkıç, Büşra Özdemir, Nihansu Sinmez, Rana Yıldırım, Sena Akgün, Sevde Ersoy, Vildan Yıldız, Zeynep Nur Yazıcı

Aynİ Yardım Organİzasyonları

Akşemsettin Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli mülteci ailelere yapılan sık ziyaretler sonucunda mahallenin ihtiyaçları konusunda ekibimiz çeşitli organizasyonlarda bulunmuştur. Bu hususta, yaşamsal önem taşıyan ısınma, giyim, gıda gibi temel ihtiyaçlara öncelik verilmiştir.

-Kömür yardımı, 2016-2017Düzenli aralıklarla yaklaşık 40 haneye kömür yardımı yapılmıştır.
-LC Waikiki yardımı, 2016LC Waikiki sponsorluğunda 185 çocuğa kıyafet yardımı yapılmıştır.
-Market kartları dağıtımı, 2017Ramazan ayında 4.300 liralık market kartları ailelere dağıtılmıştır.

 

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ